Tuesday, May 3, 2011

Syama Sastry Kriti - Naa Manavini - Raga Saurashtram

Transliteration–Telugu
Transliteration as per Modified Harvard-Kyoto (HK) Convention
(including Telugu letters – Short e, Short o) -

a A i I u U
R RR lR lRR
e E ai o O au M (H or :)

(e – short | E – Long | o – short | O – Long)

k kh g gh n/G
c ch j jh n/J (jn – as in jnAna)
T Th D Dh N
t th d dh n
p ph b bh m
y r l L v
S sh s h

nA manavini-saurAshTram

In this varNam ‘nA manavini’ – rAga saurAshTram (tALa catuSra aTa), SrI SyAmA Sastry prays to Mother.

pallavi
nA manavini vinu I vELa brOvu kanci kAmAksh(a)mmA
pAmara pAlinI O jananI kRpa jUD(ava)mmA


anupallavi
nemmadini nI nAmamE dikk(a)ni ninnE
nammiti nammiti nammitin(a)mmA mA(y)ammA (nA)


svara sAhitya
pAda kamala yugamulapai gati(y)ani
nI sannidhini vaccina 1dAsuni
nanu 2canuvuna rakshincuTaku 3baruvA
I dharalO telisi teliyaka jEsina
aparAdhamulanu manninci nIvu
mA duritamu dIrci daya jUc(i)puDu (nA)


caraNam
bhaktuDaina nApai inta vAdA mA(y)ammA
muktin(I)yavE SyAma kRshNa nutA ambA (nA)


Gist

 • O Mother kAmAkshi of kAncIpura! O Protector of ignorant people! O Mother who bore me! O Mother!
 • O My Mother!
 • O My Mother! O Mother – praised by SyAma kRshNa!

 • Please listen to my plea and protect me now.

  • I am Your devotee.
  • I am Your servant.
  • I have come to Your sannidhi placing faith on Your feet lotus that they are my refuge.
  • I thrice affirm that I trusted You alone.
  • For peace of mind, only Your name is my refuge.

  • Is it burdensome to protect me kindly?
  • Should You be disputing over me?

  • Please show mercy.
  • Please bestow liberation.


 • Please listen to my plea and protect me by forgiving crimes committed by me in this World, knowingly or unknowingly and by relieving my sins and showing compassion now.Word-by-word Meaning

pallavi
nA manavini vinu I vELa brOvu kanci kAmAkshi-ammA
pAmara pAlinI O jananI kRpa jUDu-ammA

O Mother (ammA) kAmAkshi (kAmAkshammA) of kAncIpura (kanci)! Please listen (vinu) to my (nA) plea (manavini) and protect (brOvu) me now (I vELa) (literally this moment). O Protector (pAlinI) of ignorant people (pAmara)! O Mother who bore me (jananI)! O Mother (ammA)! Please show (jUDu) (jUDavammA) mercy (kRpa).


anupallavi
nemmadini nI nAmamE dikku-ani ninnE
nammiti nammiti nammitini-ammA mA-ammA (nA)

O Mother (ammA)! I thrice affirm that I trusted (nammiti nammiti nammiti) (nammitinammA) You alone (ninnE) that (ani), for peace of mind (nemmadini), only Your (nI) name (nAmamE) is refuge (dikku) (dikkani) for me. O My (mA) Mother (ammA) (mAyammA)!
Please listen to my plea and protect me now.


svara sAhitya
pAda kamala yugamulapai gati-ani
nI sannidhini vaccina dAsuni
nanu canuvuna rakshincuTaku baruvA
I dharalO telisi teliyaka jEsina
aparAdhamulanu manninci nIvu
mA duritamu dIrci daya jUci-ipuDu (nA)

Is it burdensome (baruvA) to kindly (canvuna) protect (rakshincuTaku) me (nanu) – Your servant (dAsuni) who has come (vaccina) Your (nI) sannidhi (sannidhini) placing faith on Your feet (pAda yugamulapai) lotus (kamala) that (ani) they are my refuge (gati) (gatiyani)?
You (nIvu) please listen to my plea and protect me by forgiving (mannici) crimes (aparAdhamulanu) committed (jEsina) by me in this (I) World (dharalO), knowingly (telisi) or unknowingly (teliyaka) and by relieving (dIrci) my (mA) (literally our) sins (duritamu) and showing (jUci) compassion (daya) now (ipuDu) (jUcipuDu).


caraNam
bhaktuDaina nApai inta vAdA mA-ammA
muktini-IyavE SyAma kRshNa nutA ambA (nA)

O My (mA) Mother (ammA) (mAyammA)! Should You be disputing (vAdA) over me (nApai) who is (aina) Your devotee (bhaktuDu) (bhaktuDaina)? O Mother (ambA) – praised (nutA) by SyAma kRshNa! Please bestow (IyavE) liberation (muktini) (muktinIyavE).
Please listen to my plea and protect me now.


Notes –
Variations
1 – dAsuni nanu – dAsuna nannu : In the present context, ‘dAsuna’ is not appropriate.

2 – canuvuna – canuvunu : In the present context, ‘canuvunu’ is not appropriate.

3 – baruvA – parula : in the present context, ‘parula’ is wrong.Devanagari

ऎ,कॆ,चॆ.. - e,ke,ce..(short);
ए,के,चे.. - E,kE,cE..(long);
ऐ,कै,चै.. - ai,kai,cai..;
ऒ,कॊ,चॊ.. - o,ko,co..(short);
ओ,को,चो.. - O,kO,cO..(long);
औ,कौ,चौ.. -au,kau,cau..;

पल्लवि
ना मनविनि विनु ई वेळ ब्रोवु कञ्चि कामा(क्ष)म्मा
पामर पालिनी ओ जननी कृप जू(डव)म्मा

अनुपल्लवि
नॆम्मदिनि नी नाममे दि(क्क)नि निन्ने
नम्मिति नम्मिति नम्मिति(न)म्मा मा(य)म्मा (ना)

स्वर साहित्य
पाद कमल युगमुलपै गति(य)नि
नी सन्निधिनि वच्चिन दासुनि
ननु चनुवुन रक्षिञ्चुटकु बरुवा
ई धरलो तॆलिसि तॆलियक जेसिन
अपराधमुलनु मन्निञ्चि नीवु
मा दुरितमु दीर्चि दय जू(चि)पुडु (ना)

चरणम्
भक्तुडैन नापै इन्त वादा मा(य)म्मा
मुक्ति(नी)यवे श्याम कृष्ण नुता अम्बा (ना)


Word Division

पल्लवि
ना मनविनि विनु ई वेळ ब्रोवु कञ्चि कामाक्षि-अम्मा
पामर पालिनी ओ जननी कृप जूडु-अम्मा

अनुपल्लवि
नॆम्मदिनि नी नाममे दिक्कु-अनि निन्ने
नम्मिति नम्मिति नम्मितिनि-अम्मा मा-अम्मा (ना)

स्वर साहित्य
पाद कमल युगमुलपै गति-अनि
नी सन्निधिनि वच्चिन दासुनि
ननु चनुवुन रक्षिञ्चुटकु बरुवा
ई धरलो तॆलिसि तॆलियक जेसिन
अपराधमुलनु मन्निञ्चि नीवु
मा दुरितमु दीर्चि दय जूचि-इपुडु (ना)

चरणम्
भक्तुडैन नापै इन्त वादा मा-अम्मा
मुक्तिनि-ईयवे श्याम कृष्ण नुता अम्बा (ना)


Tamil


க,ச,ட,த,ப - 2-ख छ ठ थ फ; 3-ग ड द ब; 4-घ झ ढ ध भ
(ச3 - ஜ)
ஸ1 श - शिव - சிவன்
ரு2 ऋ - कृप - கிருபை

பல்லவி
நா மனவினி வினு ஈ வேள ப்3ரோவு கஞ்சி காமா(க்ஷ)ம்மா
பாமர பாலினீ ஓ ஜனனீ க்ரு2ப ஜூ(ட3வ)ம்மா

அனுபல்லவி
நெம்மதி3னி நீ நாமமே தி3க்(க)னி நின்னே
நம்மிதி நம்மிதி நம்மிதி(ன)ம்மா மா(ய)ம்மா (நா)

ஸ்வர ஸாஹித்ய
பாத3 கமல யுக3முலபை க3தி(ய)னி
நீ ஸன்னிதி4னி வச்சின தா3ஸுனி
நனு சனுவுன ரக்ஷிஞ்சுடகு ப3ருவா
ஈ த4ரலோ தெலிஸி தெலியக ஜேஸின
அபராத4முலனு மன்னிஞ்சி நீவு
மா து3ரிதமு தீ3ர்சி த3ய ஜூ(சி)புடு3 (நா)

சரணம்
4க்துடை3ன நாபை இந்த வாதா3 மா(ய)ம்மா
முக்தி(னீ)யவே ஸ்1யாம க்ரு2ஷ்ண நுதா அம்பா3 (நா)


பல்லவி
எனது வேண்டுகோளைக் கேட்டு, இவ்வேளை, காப்பாய், காஞ்சி காமாட்சியம்மா!
பாமரர்களைக் காப்பவளே! ஓ ஈன்றவளே! கருணை காட்டுவாயம்மா.

அனுபல்லவி
மன நிம்மதிக்கு, உனது நாமமே திக்கென, உன்னையே
நம்பினேன், நம்பினேன், நம்பினேனம்மா, எமது தாயே!

ஸ்வர ஸாஹித்யம்
திருவடிக் கமல இணையின் மீது, கதியென,
உனது சன்னிதிக்கு வந்த தாசனை,
என்னை, பரிவுடன் காப்பதற்கு, பளுவா?
இப்புவியில், தெரிந்தோ, தெரியாமலோ செய்த
அபராதங்களை மன்னித்து, நீ,
எமது பாவங்களைப் போக்கி, தயை புரிந்து, இவ்வமயம் (எனது)

சரணம்
பக்தனாகிய என்மீது, இத்தனை வாதா, எமது தாயே?
முக்தியினை யருள்வாயம்மா, சியாம கிருஷ்ணனால் போற்றப்பெற்றவளே, அம்பையே!


Word Division

பல்லவி
நா மனவினி வினு ஈ வேள ப்3ரோவு கஞ்சி காமாக்ஷி-அம்மா
பாமர பாலினீ ஓ ஜனனீ க்ரு2ப ஜூடு3-அம்மா

அனுபல்லவி
நெம்மதி3னி நீ நாமமே தி3க்கு-அனி நின்னே
நம்மிதி நம்மிதி நம்மிதினி-அம்மா மா-அம்மா (நா)

ஸ்வர ஸாஹித்ய
பாத3 கமல யுக3முலபை க3தி-அனி
நீ ஸன்னிதி4னி வச்சின தா3ஸுனி
நனு சனுவுன ரக்ஷிஞ்சுடகு ப3ருவா
ஈ த4ரலோ தெலிஸி தெலியக ஜேஸின
அபராத4முலனு மன்னிஞ்சி நீவு
மா து3ரிதமு தீ3ர்சி த3ய ஜூசி-இபுடு3 (நா)

சரணம்
4க்துடை3ன நாபை இந்த வாதா3 மா-அம்மா
முக்தினி-ஈயவே ஸ்1யாம க்ரு2ஷ்ண நுதா அம்பா3 (நா)Telugu

పల్లవి
నా మనవిని విను ఈ వేళ బ్రోవు కంచి కామాక్షమ్మా
పామర పాలినీ ఓ జననీ కృప జూడవమ్మా

అనుపల్లవి
నెమ్మదిని నీ నామమే దిక్కని నిన్నే
నమ్మితి నమ్మితి నమ్మితినమ్మా మాయమ్మా (నా)

స్వర సాహిత్య
పాద కమల యుగములపై గతియని
నీ సన్నిధిని వచ్చిన దాసుని
నను చనువున రక్షించుటకు బరువా
ఈ ధరలో తెలిసి తెలియక జేసిన
అపరాధములను మన్నించి నీవు
మా దురితము దీర్చి దయ జూచిపుడు (నా)

చరణం
భక్తుడైన నాపై ఇంత వాదా మాయమ్మా
ముక్తినీయవే శ్యామ కృష్ణ నుతా అంబా (నా)


Word Division

పల్లవి
నా మనవిని విను ఈ వేళ బ్రోవు కంచి కామాక్షి-అమ్మా
పామర పాలినీ ఓ జననీ కృప జూడు-అమ్మా

అనుపల్లవి
నెమ్మదిని నీ నామమే దిక్కు-అని నిన్నే
నమ్మితి నమ్మితి నమ్మితిని-అమ్మా మా-అమ్మా (నా)

స్వర సాహిత్య
పాద కమల యుగములపై గతి-అని
నీ సన్నిధిని వచ్చిన దాసుని
నను చనువున రక్షించుటకు బరువా
ఈ ధరలో తెలిసి తెలియక జేసిన
అపరాధములను మన్నించి నీవు
మా దురితము దీర్చి దయ జూచి-ఇపుడు (నా)

చరణం
భక్తుడైన నాపై ఇంత వాదా మా-అమ్మా
ముక్తిని-ఈయవే శ్యామ కృష్ణ నుతా అంబా (నా)


Kannada

ಪಲ್ಲವಿ
ನಾ ಮನವಿನಿ ವಿನು ಈ ವೇಳ ಬ್ರೋವು ಕಂಚಿ ಕಾಮಾಕ್ಷಮ್ಮಾ
ಪಾಮರ ಪಾಲಿನೀ ಓ ಜನನೀ ಕೃಪ ಜೂಡವಮ್ಮಾ

ಅನುಪಲ್ಲವಿ
ನೆಮ್ಮದಿನಿ ನೀ ನಾಮಮೇ ದಿಕ್ಕನಿ ನಿನ್ನೇ
ನಮ್ಮಿತಿ ನಮ್ಮಿತಿ ನಮ್ಮಿತಿನಮ್ಮಾ ಮಾಯಮ್ಮಾ (ನಾ)

ಸ್ವರ ಸಾಹಿತ್ಯ
ಪಾದ ಕಮಲ ಯುಗಮುಲಪೈ ಗತಿಯನಿ
ನೀ ಸನ್ನಿಧಿನಿ ವಚ್ಚಿನ ದಾಸುನಿ
ನನು ಚನುವುನ ರಕ್ಷಿಂಚುಟಕು ಬರುವಾ
ಈ ಧರಲೋ ತೆಲಿಸಿ ತೆಲಿಯಕ ಜೇಸಿನ
ಅಪರಾಧಮುಲನು ಮನ್ನಿಂಚಿ ನೀವು
ಮಾ ದುರಿತಮು ದೀರ್ಚಿ ದಯ ಜೂಚಿಪುಡು (ನಾ)

ಚರಣಂ
ಭಕ್ತುಡೈನ ನಾಪೈ ಇಂತ ವಾದಾ ಮಾಯಮ್ಮಾ
ಮುಕ್ತಿನೀಯವೇ ಶ್ಯಾಮ ಕೃಷ್ಣ ನುತಾ ಅಂಬಾ (ನಾ)


Word Division

ಪಲ್ಲವಿ
ನಾ ಮನವಿನಿ ವಿನು ಈ ವೇಳ ಬ್ರೋವು ಕಂಚಿ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ-ಅಮ್ಮಾ
ಪಾಮರ ಪಾಲಿನೀ ಓ ಜನನೀ ಕೃಪ ಜೂಡು-ಅಮ್ಮಾ

ಅನುಪಲ್ಲವಿ
ನೆಮ್ಮದಿನಿ ನೀ ನಾಮಮೇ ದಿಕ್ಕು-ಅನಿ ನಿನ್ನೇ
ನಮ್ಮಿತಿ ನಮ್ಮಿತಿ ನಮ್ಮಿತಿನಿ-ಅಮ್ಮಾ ಮಾ-ಅಮ್ಮಾ (ನಾ)

ಸ್ವರ ಸಾಹಿತ್ಯ
ಪಾದ ಕಮಲ ಯುಗಮುಲಪೈ ಗತಿ-ಅನಿ
ನೀ ಸನ್ನಿಧಿನಿ ವಚ್ಚಿನ ದಾಸುನಿ
ನನು ಚನುವುನ ರಕ್ಷಿಂಚುಟಕು ಬರುವಾ
ಈ ಧರಲೋ ತೆಲಿಸಿ ತೆಲಿಯಕ ಜೇಸಿನ
ಅಪರಾಧಮುಲನು ಮನ್ನಿಂಚಿ ನೀವು
ಮಾ ದುರಿತಮು ದೀರ್ಚಿ ದಯ ಜೂಚಿ-ಇಪುಡು (ನಾ)

ಚರಣಂ
ಭಕ್ತುಡೈನ ನಾಪೈ ಇಂತ ವಾದಾ ಮಾ-ಅಮ್ಮಾ
ಮುಕ್ತಿನಿ-ಈಯವೇ ಶ್ಯಾಮ ಕೃಷ್ಣ ನುತಾ ಅಂಬಾ (ನಾ)


Malayalam


പല്ലവി
നാ മനവിനി വിനു ഈ വേള ബ്രോവു കഞ്ചി കാമാക്ഷമ്മാ
പാമര പാലിനീ ഓ ജനനീ കൃപ ജൂഡവമ്മാ

അനുപല്ലവി
നെമ്മദിനി നീ നാമമേ ദിക്കനി നിന്നേ
നമ്മിതി നമ്മിതി നമ്മിതിനമ്മാ മായമ്മാ (നാ)

സ്വര സാഹിത്യ
പാദ കമല യുഗമുലപൈ ഗതിയനി
നീ സന്നിധിനി വച്ചിന ദാസുനി
നനു ചനുവുന രക്ഷിഞ്ചുടകു ബരുവാ
ഈ ധരലോ തെലിസി തെലിയക ജേസിന
അപരാധമുലനു മന്നിഞ്ചി നീവു
മാ ദുരിതമു ദീര്ചി ദയ ജൂചിപുഡു (നാ)

ചരണമ്
ഭക്തുഡൈന നാപൈ ഇന്ത വാദാ മായമ്മാ
മുക്തിനീയവേ ശ്യാമ കൃഷ്ണ നുതാ അമ്ബാ (നാ)


Word Division

പല്ലവി
നാ മനവിനി വിനു ഈ വേള ബ്രോവു കഞ്ചി കാമാക്ഷി-അമ്മാ
പാമര പാലിനീ ഓ ജനനീ കൃപ ജൂഡു-അമ്മാ

അനുപല്ലവി
നെമ്മദിനി നീ നാമമേ ദിക്കു-അനി നിന്നേ
നമ്മിതി നമ്മിതി നമ്മിതിനി-അമ്മാ മാ-അമ്മാ (നാ)

സ്വര സാഹിത്യ
പാദ കമല യുഗമുലപൈ ഗതി-അനി
നീ സന്നിധിനി വച്ചിന ദാസുനി
നനു ചനുവുന രക്ഷിഞ്ചുടകു ബരുവാ
ഈ ധരലോ തെലിസി തെലിയക ജേസിന
അപരാധമുലനു മന്നിഞ്ചി നീവു
മാ ദുരിതമു ദീര്ചി ദയ ജൂചി-ഇപുഡു (നാ)

ചരണമ്
ഭക്തുഡൈന നാപൈ ഇന്ത വാദാ മാ-അമ്മാ
മുക്തിനി-ഈയവേ ശ്യാമ കൃഷ്ണ നുതാ അമ്ബാ (നാ)


Updated on 03 May 2011

1 comment:

 1. Is it possible for you share the notation for this varnam please?

  ReplyDelete